вторник, 16 октомври 2012 г.

Една стъпка напред за популяризиране на българското изкуство в чужбина - изложба на Анастас Камбуров/ One Step Ahead in Promotion of the Bulgarian Art Abroad - an Exhibition of Anastas Kamburov
In Bulgarian:
 
Форумът за изкуство Leading Art /www.leading-art.com/ започва своята публична дейност с изложба на Анастас Камбуров, един от водещите представители на модерната българска живопис. Изложбата ще бъде открита на  26.10.2012 г. в Базел, Швейцария . 

Идеята за създаването на форум за изкуство Leading Art принадлежи на българския оперен певец Владимир Василев. Завършил Държавната музикална академия „Панчо Владигеров” и специализирал в Рим при именития певец Борис Христов, към настоящия момент Владимир Василев работи в Театър Базел, Швейцария. Съзирайки възможността  чрез изкуството да се заговори с интерес и уважение за България, той, съвместно с Росен Янев, един от най-добрите специалисти в областта на интерактивния дизайн в Канада, разработва и създава Leading Art през лятото на 2011 г. В самото начало форумът е израз на духовната нужда на двамата съмишленици да изразят виждането си за синтеза между различните видове изкуства и на търсенията им на непреходното в съдържанието и естетиката на съвременното изкуство. Впоследствие идеята се обогатява, поставяйки си за цел да популяризира българската култура, за която се знае, че носи огромни традиции, но все по-рядко присъства в международния информационен поток.

Изложбата на Анастас Камбуров в Базел, Швейцария е първата значима проява, организирана  от Leading Art. Изборът на твореца не е случаен – Атанас Камбуров има многобройни самостоятелни  изложби и взима участие в редица  международни проекти в България, Франция, Мароко, Австрия, Швейцария и САЩ. Поканен е от френската Société Nacional de Beaux - Arts в Salon 2000 in Carousell de Louvre Paris, като признание за цялостното му творчество. Негови идеи в областта на дизайна са многократно популяризирани в много градове на САЩ, а негови картини са част от най-реномирани и частни колекции в София, Атина, Париж, Виена, Милано, Филаделфия, Ню Йорк. Повече за художника можете да прочетете тук:
Проявата се реализира в партньорство с Посолството на Република България в Берн, Швейцария и с активната подкрепа на д-р инж. Меглена Плугчиева - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария.  
Далеч преди началото си, изложбата вече предизвиква интерес у местните културни среди, а нейният успех ще бъде един от шансовете за популяризиране на българската култура и изкуство пред света.

In English:
The Leading Art forum (www.leading-art.com) begins its public activity with an exhibition of Anastas Kamburov, one of the leading representatives of modern Bulgarian painting. The exhibition will be opened on 26.10.2012, in Basel, Switzerland.
The idea of ​​creating 'Leading Art' forum belongs to the Bulgarian opera singer Vladimir Vasilev. Vladimir Vassilev, the Bulgarian born Bass, started his musical training in his hometown, Sofia, at the Music Academy under the tutelage of Prof. Iliya Iossifov.After finishing his studies in Rome with Boris Christoff, Mr Vassilev made his debut in 1997 in Vienna singing Crespel in Offenbach's The Tales of Hoffmann. Following several Engagements in different famous opera and festivals. Many years he worked together with Conductors as: Kenneth Montgomery, Sylvain Cambreling, Ernst Märzendorfer, Riccardo Muti and stage-directors as: Einar Schleef, Gianfranco De Bosio, Peter Zadec, Luca Ronconi, Giuseppe Frigeni. Vladimir Vassilev is living in Basel, Switzerland.  
Seeing the possibility of using art to speak with interest and respect for Bulgaria, he, together with Rosen Yanev - one of the best specialists in the field of interactive design in Canada, develop and produce Leading Art in the summer of 2011. At its very beginning, the forum is an expression of the spiritual needs of both followers to express their opinion on the synthesis of various art forms and their eternal search in content and aesthetics of contemporary art. Subsequently, the idea is enriched aiming to promote the Bulgarian culture, which is known to have brought tremendous tradition, but more often present in the international flow of information. 
Anastas Kamburov exhibition in Basel, Switzerland, is the first major event organized by Leading Art. The choice of the artist is not accidental - Atanas Kamburov has numerous solo exhibitions and taken part in many international projects in Bulgaria, France, Morocco, Austria, Switzerland and the USA. He was invited by the French Société Nacional de Beaux - Arts Salon in 2000 in Carousell de Louvre Paris, in recognition of his work. His ideas on design have repeatedly promoted in many U.S. cities, and his paintings are part of the most prestigious private collections in Sofia, Athens, Paris, Vienna, Milan, Philadelphia, New York. Born on February 12, 1950 in Shumen, Bulgaria, Anastas now lives and works in Sofia, Bulgaria, where he creates in such diverse media as painting, varnish painting, mural painting, glass staining, interior design, fashion design, and stage design, as well as art direction for cinema and TV. Anastas also established PINTO design studio, which became a brand name of exclusivity and synthesis in design. More about the painter could be found here
The event is implemented in partnership with the Embassy of Bulgaria in Bern, Switzerland, and with the active support of Prof. Dr. Meglena Plugchieva - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria in Switzerland.  
Long before its launch, the exhibition has aroused interest among local cultural society, and its success will be a chance to promote Bulgarian culture and art to the world.

Няма коментари:

Публикуване на коментар